Dancers sat in a circle
CDCCymru yn Cyflwyno

Cydweithio Creadigol

Yn 2019 buom yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol Uwchradd Cantonian yng Nghaerdydd i greu ffordd unigryw o weithio i ddatblygu dawns a llythrennedd mewn addysg, fel rhan o Grant Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru.

Buom yn gweithio'n agos ag athrawon i ymchwilio a datblygu rhaglen newydd o weithdai yn canolbwyntio ar drosi dysgu'n seiliedig ar ysgrifennu ac arferion dysgu yn y dosbarth yn ddysgu seiliedig ar symud gan ddefnyddio arferion dawns.

Y nod oedd helpu i wella lefelau llythrennedd wrth weithio gyda dosbarth cyfnod sylfaen a dosbarth cyfnod allweddol 2 o Ysgol Gynradd Allensbank, a dosbarth cyfnod allweddol 3 (blwyddyn 7) o'r 'Sylfaen Mynediad' yn Ysgol Uwchradd Cantonian. 

2 images of pupils in blue t-shirts performing dance and then a group picture facing the camera

"Roedd pob un o’r disgyblion yn teimlo bod y prosiect ar y cyd wedi bod yn fuddiol iawn. Mae wedi bod yn gyfle iddyn nhw roi cynnig ar rywbeth newydd. Fe gymerodd bob un ohonyn nhw at y dawnsio, ac oherwydd bod gan fy nisgyblion ASD, roedd yn ffordd iddyn nhw fynegi eu teimladau ac emosiynau. Fel athrawes, mae wedi gwneud imi ystyried gwahanol gyfleoedd dysgu a gwahanol ffyrdd o addysgu. Dwi wedi dechrau cynnwys mynegiant a dawnsio yn fy nghwricwlwm llythrennedd. Fe hoffwn i’n fawr gael cyfle arall i weithio gyda’r dawnswyr."

Aimee Philips, ASD Teacher, Cantonian High School

 

Group of 3 images in a block

“Diolch o galon i Sian a Jack gan bob un ohonom yn Allensbank. Mae’r plant wedi mwynhau’r prosiect yn arw ac mae’r athrawon wedi cael budd mawr ohono hefyd. Roeddwn i mor falch o'r plant wrth eu gwylio’n dawnsio ddoe ac mae wedi bod yn braf gweld rhai o’r plant llai hyderus yn tyfu dros y 12 wythnos ddiwethaf. 

Roeddwn i’n gweld o’r sesiynau ddoe; pa mor galed mae Sian a Jack wedi gweithio a pha mor dda maen nhw wedi bod gyda’r plant. Mae wedi bod yn bleser cael cymryd rhan yn y prosiect hwn a dwi’n gobeithio y bydd e’n fuddiol wrth symud ymlaen i’r cwricwlwm newydd.”

Hannah Mapstone, Year 6, Teacher Allensbank Primary